Subisu Holidays

Subisu’s Listed Public Holidays-2073
1 Baishak, Wed New Year  
3 Baishak, Fri Ram Nawami  
19 Baisakh, Sun Majdoor Diwas  
8 Jestha, Sat Buddha Jayanti  
15 Jestha, Sat Ganatantra Diwas  
2 Bhadra, Thu Janai Purnima  
3 Bhadra, Fri Gaijatra  
19 Bhadra, Sun Teej Ladies Only
21 Bhadra, Tue Rishi Panchami Ladies Only
3 Ashoj, Mon Sambidhan Diwas  
15 Ashwin, Sat Ghatasthapana  
22 Ashwin, Sat Fulpati  
23 Ashwin, Sun Asthami  
24 Ashwin, Mon Nawami  
25 Ashwin, Tue Vijaya Dashami  
26 Ashwin, Wed Ekadashi  
27 Ashwin, Thu Duwadashi  
28 Ashwin, Fri Triyodashi  
29 Ashwin, Sat Kojagrat Purnima  
14 Kartik, Sun Laxmi Puja  
15 Kartik, Mon Govardan Puja  
16 Kartik, Tue Bhai Tika  
21 Kartik, Sun Chat Puja  
1 Magh, Sat Manghe Sankranti  
16 Magh, Sun Sahid Diwas  
7 Falgun, Sat Prajatantra Diwas  
13 Falgun, Fri Shivaratri  
25 Falgun, Wed Naari Diwas Ladies Only
29 Falgun, Sun Falgu Purnima  
23 Chaitra, Wed Ram Nawami